برای تماس مستقیم راه های زیر پیشنهاد میگردد:

۰۹۲۱۷۵۵۳۴۳۰
Khaterast@gmail.com
@Khaterast.ir

در غیر اینصورت، از طریق فرم زیر، بصورت یکطرفه پیام خود را برای مجموعه خط راست ارسال نمایید.